Johnny's Pageant Page

Home       Past Titleholders       Titleholders Gallery       1970's       1980's       1990's       2000's       2010's
Now & Then       Photobook       Articles       Miscellaneous       Crowning       Site Map       Links

TVB 50年 香港小姐  美麗是贏家

O  
MISSHONGKONGPAGEANT2017


亞軍何依婷冠軍雷莊兒季軍黃瑋琦

名次 / 獎項 編號 / 得獎者 代表香港參賽 獎項
香港小姐冠軍 5 雷莊兒 2018 國際中華小姐競選 季軍
香港小姐亞軍 1 何依婷    
香港小姐季軍 4 黃瑋琦 2017 世界小姐競選  
最上鏡小姐 5 雷莊兒    
big big channel
最受歡迎香港小姐
10 張寶欣    

決賽﹕2017/09/03(無線將軍澳電視廣播城
司儀﹕
森美、麥美恩
大會評判﹕鄭裕玲、陳百祥、苗僑偉、宣萱、蔡一智、蔡一傑、蘇志威、黃心穎 、王浩信、陳凱琳
外景拍攝地點﹕台北

Miss Hong Kong 2017 Contestant Information          The Reigning Queens

Crowning Shots        2009        2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2018        2019