Johnny's Pageant Page

Home       Past Titleholders       Titleholders Gallery       1970's       1980's       1990's       2000's       2010's
Now & Then       Photobook       Articles       Miscellaneous       Crowning       Site Map       Links


L to R: Sammi CHEUNG, Toby CHAN, Lisa CH'NG
亞軍張秀文冠軍陳庭欣季軍莊思明

名次 / 獎項 編號 / 得獎者 代表香港參賽 獎項
香港小姐冠軍 13 陳庭欣 2010 國際中華小姐競選 
香港小姐亞軍 15 張秀文 2010 世界小姐競選

 

香港小姐季軍 5 莊思明  
國際親善小姐 13 陳庭欣  
最上鏡小姐 9 李雪瑩 2010 國際小姐競選 
旅遊大使獎 13 陳庭欣  
時尚目光獎 12 湯寶珍  
其他大會獎項 
最受現場觀眾喜愛佳麗 2 張莉莎  
現場最受歡迎佳麗 14 李俍嬿  
突出表現佳麗 10 馬鈞怡  

決賽﹕2010/08/01(紅磡香港體育館)
司儀﹕
曾志偉、陳百祥、王祖藍阮兆祥、李思捷
大會評判﹕
林大輝許漢忠張家輝虞茱迪熊黛林
最上鏡小姐評判﹕
余文樂何國鉦陳法拉劉心悠
外景拍攝地點﹕印度
親善訪問地點﹕新加坡

Miss Hong Kong 2010 Contestant Information            Contestant Portraits

MHK Dedication            The Reigning Queens

Crowning Shots        2009        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017